Risør kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://www.risor.kirken.no/

Risør kommune har 2 sokn og 3 kirker. Risør kirke er en rikt utsmykket barokkirke fra 1647, Frydendal kirke er bygd i nygotisk stil i 1879 og Søndeled kirke er en særegen middelalderkirke påbegynt ca 1150, utvidet til korskirke med himling og barokke utsmykninger på siste del av 1700 tallet. I Søndeled bygges det for tiden nytt orgel på 25 stemmer fra Orgelmakerij Reil. Orgelet forventes levert høsten 2019 og blir et av regionens fremste instrumenter.

Begge sokn har et aktivt menighetsliv. Det er godkjente trosopplæringsplaner og det er et stort frivillig engasjement. Menighetsråd og stab skal sammen drive og videreutvikle dette arbeidet.

Risør ble kåret til Norges kulturkommune i 2015 og har et rikt musikk-, kunst- og kulturliv. Kirken er et viktig bindeledd mellom kulturliv og kirkeliv. Risør kirke er hovedarena for Risør kammermusikkfest og er også en viktig konsertarena for lokale aktører og tilreisende musikere.

Kirkene har en bred kirkemusikalsk aktivitet med fokus på korarbeid og involvering av lokale ressurser inn mot kirkens tjenester og gudstjenester. Risør motettkor holder et høyt nivå, har flere konserter i kirkene og bidrar sammen med liturgisk kor til musikken i gudstjenestene gjennom året. Kirken har også en godt etablert kulturvirksomhet gjennom arrangering av temakvelder og kulturkvelder.

Organisten har kontor på kirkekontoret like ved siden av Risør kirke. Staben forøvrig består av 2 prester, trosopplærer, kantor (100%), kontorpersonale, kirketjenere / kirkegårdsarbeider og kirkeverge som er nærmeste leder.

Organist

Risør kirkelige fellesråd utlyser med dette fast stilling som organist.
Stillingsstørrelse er 50 %.

Arbeidsoppgaver
Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger etter Den norske kirkes ordninger.
Spille ved vielser, begravelser og bisettelser. I stillingen ligger også å spille ved begravelser for personer fra andre tros- og livssynssamfunn.
Spille ved institusjonsandakter.
Undervisning av konfirmanter i liturgi og salmesang.
Bidra til å bygge, motivere og utvikle det musikalske arbeidet i menighetene.
Den tilsatte må ha en positiv holdning til frivillige som kirkemusikalsk ressurs og ha evne til å motivere og inkludere disse i det kirkemusikalske arbeidet.
Samarbeid med fagkollega om videreutvikling av et allsidig kirkemusikalsk miljø.
Samarbeid med lokalt musikk- og kulturliv.
Medansvar for vedlikehold av kirkens instrumenter.

Kvalifikasjoner
Høyere utdanning innen kirkemusikk / musikk eller annen relevant utdanning / erfaring.
Søkeren bør kunne arbeide selvstendig, vise initiativ, ha god evne til samarbeid, kommunikasjon og fleksibilitet.
Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
Bred kirkemusikalsk kompetanse og god erfaring innen korledelse vil vektlegges.
Søkeren må kunne spille både orgel og klaver.
Det er krav til mestring av norsk skriftlig og muntlig.
Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke, ha sertifikat for bil og disponere egen bil.
Den som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til Kirkelovens § 29.

Vi tilbyr
Fleksibel arbeidstid innenfor stillingens ramme.
Tverrfaglig arbeidsmiljø med vekt på utvikling og samhandling.
Muligheter for kurs innen fagfeltet.
Gode kollegaer, funksjonelle kontorlokaler og gode øvingsmuligheter.
Lønn etter KAs tariff og offentlig pensjonsordning.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Ingvar Lillehammer , Kirkeverge, på e-post eller telefon 37150321 / 472 36 299