Universitetet i Stavanger (UiS)

Hjemmeside: http://www.uis.no/

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning og forskning innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner primært utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og 50 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdireksjon, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultet for utøvende kunstfag er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogam. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er Fakultet for utøvende kunstfag også en profilert kulturaktør i regionen.

Fakultet for utøvende kunstfag er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Avdeling for klassisk musikk består av ca. 30 ansatte med høy kompetanse innenfor en omfattende fagporteføllje med klassisk musikk som dreiepunkt. Gradsprogrammene, kunstnerisk utviklingsarbeid, doktorgradsveiledning og forskning gjenspeiler stor faglig bredde og dybde innenfor utøvende og musikkvitenskapelige disipliner.

Førsteamanuensis/ førstelektor i dirigering

Universitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis/førstelektor i dirigering for ansettelse på åremål for en periode på seks år med mulighet for ansettelse i ytterligere en periode på seks år.

Arbeidsoppgaver og fagmiljø
Fagområde for stillingen er dirigering.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for klassisk musikk.

Som førsteamanuensis/førstelektor vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- og masternivå, drive kunstnerisk utviklingsarbeid og formidle forskningsresultat innenfor relevante områder ved avdelingen, samt bidrar til utvikling av samarbeid med kultursektoren. Førsteamanuensis vil også kunne undervise på doktorgradsnivå. Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid inngår i stillingen. Stillingsbetenkningen gir en nærmere beskrivelse av fagområde og aktuelle oppgaver for førsteamanuensis/førstelektor.

Kompetansekrav
Vi søker etter førsteamanuensis med dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet. Førstelektor må dokumentere omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innenfor fagområdet.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du:

kan vise til kunstneriske resultater nasjonalt og internasjonalt, og til progresjon i kunstnerisk utvikling og forskning
har en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
har evne til å rekruttere studenter nasjonalt og internasjonalt
har evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen, og erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter i undervisningen.
har erfaring fra samarbeid med arbeids- og kulturliv og evne til å bygge og ivareta relevante nettverk
har høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.
Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
Et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludere ansatte på alle nivå i strategiske beslutninger, fremme en uformell atmosfære og en flat organisasjonskultur.
Kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi.
Mulighet for faglig utvikling og anledning til å søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med nasjonale regler.
Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 17.510, kode 1011( 1198), kr 500.000 – 611.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.
Gunstig medlemskap på treningssenter og i bedriftsidrettslag.
Ansettelse i IA-bedrift som er opptatt av å redusere sykefraværet, øke andel ansatte med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere.
Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.
Som arbeidstaker i Norge vil du ha tilgang til et svært godt helsesystem og gode pensjoner, sjenerøs fødsels-/foreldrepermisjon og en konkurransedyktig lønn. Barnehageplass er garantert og rimelig, offentlig skole er gratis.
Relocation-program ved flytting til Norge, inkluderer bl.a støtte og språkkurs for partnere.

Generell informasjon
Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innlevert dokumentasjon på kunstnerisk produksjon og dokumentert undervisning- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førstestilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Nærmere opplysninger
Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fagområde og aktuelle arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Morten Wensberg, tlf 51 83 40 76, epost morten.wensberg@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 51 83 35 25, epost janne.halseth@uis.no.

Søknad
Søk stillingen elektronisk via “Søk her” på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring.

Det skal foretas ansettelse i inntil 150 % stilling. I søknadsbrevet må du derfor oppgi hvilken stillingsstørrelse du ønsker.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
Relevante vitnemål og attester.
Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.
Inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
Inntil 10 arbeider som er sentrale i din kunstneriske produksjon.
Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav.
Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

STILLINGSBETENKNING

Fagområde
Fagområde for stillingen er dirigering.

Organisatorisk plassering
Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen er organisatorisk plassert ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for klassisk musikk . Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider Førsteamanuensis/førstelektor vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.

Aktuelle oppgaver
Førsteamanuensis/førstelektor skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet ivareta:

Utdanning:

Undervise i gruppetimer med et bredt spekter av dirigentfaglige emner.
Undervise enetimer i dirigering.
Ivareta samlingsbasert undervisning for dirigenter og undervise dirigenter via nettbaserte systemer.
Lede mesterklasser i dirigering
Veilede dirigentstudentenes praksis
Bidra til utvikling av faglig sterke og relevante utdanningsprogram.
Videreutvikle og styrke utdanningsprogrammenes faglige omdømme gjennom å gi undervisning og veiledning av høy kvalitet på bachelor-, master- og doktorgradsnivå (kun førsteamanuensis på doktorgradsnivå).
Bidra i, og utvikle aktuelle etter- og videreutdanningstilbud.
Legge til rette for studentenes læring i tråd med studieprogrammenes læringsmål.
Drive pedagogisk utviklingsarbeid og læremiddelproduksjon, og bidra ved utvikling av nye og fleksible undervisningsmetoder.
Inngå i kontinuerlige kompetansehevingsprosesser knyttet til undervisning og veiledning.
Gjennomføre studentevalueringer og drive kontinuerlig utvikling av utdanningenes kvalitet.
Delta aktivt i tiltak som skal sikre rekruttering til studiet.

Kunstnerisk utvikling, forskning og innovasjon:

Dirigere ulike ensembler
Forske og drive kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
Initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og kunstneriske utviklingsprosjekter.
Delta i og utvikle forskningsfellesskap ved universitetet – programområder eller forskergrupper.
Bidra til nytenkning innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling.
Involvere studentene i entreprenørskapsaktiviteter og bidra til å utvikle deres entreprenørskapskompetanse.
Etablere nettverk og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Formidling og samfunnskontakt:

Formidle kunstnerisk virksomhet på norske og internasjonale arenaer.
Bidra i faglig anerkjente fora og arenaer, nasjonalt og internasjonalt.
Delta i fag- og samfunnsdebatten.
Bidra til utvikling av samarbeidet med kultursektoren.
Bygge og ivareta et bredt nettverk med privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Administrasjon:

Planlegge og sørge for gjennomføring av dirigentseksjonens faglige innhold (gjelder 100% stilling)
Delta i fagstrategisk arbeid og ved oppbygging av nye undervisningsemner/fagfelt.
Legge til rette for eksamen og delta ved sensur.
Delta i sakkyndige komiteer og interne vurderingskomiteer.
Ivareta verv i nasjonale og internasjonale komiteer, samt i råd og utvalg ved UiS.
Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av avdelings- og fakultetsgrenser.

En årlig plan for det arbeidet som skal utføres settes opp etter samtale mellom avdelingsleder og førsteamanuensis, dette i samsvar med universitetets Retningslinjer for arbeidsplanlegging.

Kompetanseutvikling
UiS forventer at alle vitenskapelig ansatte driver kontinuerlig kompetanseheving av egen undervisnings- og forskningsvirksomhet.

Førsteamanuensis/førstelektor skal det første året delta på universitetets kollegabaserte veiledningsprogram, NyTi.

Førsteamanuensis/førstelektor som ikke kan dokumentere tilstrekkelig pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning må delta på universitetspedagogisk kurs innen to år fra tiltredelse.

Førsteamanuensis/førstelektor som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk må tilegne seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 (i samsvar med felles europeisk rammeverk for språk) innen en periode på to år fra tiltredelse.

 

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten