Universitetet i Stavanger (UiS)

Hjemmeside: http://www.uis.no/

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning og forskning innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner primært utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger.

Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og 50 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdireksjon, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultet for utøvende kunstfag er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogam. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er Fakultet for utøvende kunstfag også en profilert kulturaktør i regionen.

Fakultet for utøvende kunstfag er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Avdeling for klassisk musikk består av ca. 30 ansatte med høy kompetanse innenfor en omfattende fagporteføllje med klassisk musikk som dreiepunkt. Gradsprogrammene, kunstnerisk utviklingsarbeid, doktorgradsveiledning og forskning gjenspeiler stor faglig bredde og dybde innenfor utøvende og musikkvitenskapelige disipliner.

Professor i fiolin

Universitetet i Stavanger søker etter professor i fiolin for ansettelse på åremål for en periode på seks år med mulighet for ansettelse i ytterligere en periode på seks år.

Arbeidsoppgaver og fagmiljø
Fagområde for stillingen er fiolin, kammermusikk, orkesterrepertoar og strykeensembleledelse, med størst vekt på hovedinstrument fiolin.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for klassisk musikk.

Som professor vil du være en profilert utøver som underviser og veileder studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, driver kunstnerisk utviklingsarbeid og formidler forskningsresultat innenfor relevante områder ved avdelingen, samt bidrar til utvikling av samarbeid med kultursektoren. Du vil også kunne lede an i utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Stillingsbetenkningen gir en nærmere beskrivelse av fagområde og aktuelle oppgaver for professor.

Kompetansekrav
Vi søker etter professor med kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå i samsvar med etablerte standarder for professorkompetanse innenfor fagområdet. Potensiale for fremtidig kunstnerisk utvikling og forskning på høyt nivå innenfor fagområdet vektlegges.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du:

har evne til å inspirere kollegaer til kunstnerisk, forskningsrelatert og utdanningsfaglig utvikling.
kan lede og gjennomføre større kunstneriske prosjekter
kan vise til fremragende kunstneriske resultater nasjonalt og internasjonalt, og til progresjon i kunstnerisk utvikling og forskning.
har en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
har evne til å rekruttere studenter nasjonalt og internasjonalt
har evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen, og erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter i undervisningen.
har erfaring fra samarbeid med arbeids- og kulturliv og evne til å bygge og ivareta relevante nettverk
har høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse kan det bli aktuelt å foreta ansettelse som førsteamanuensis. Den som ansettes må ha gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.

Det er ønskelig å foreta ansettelse i full stilling, men det kan være aktuelt å tilby ansettelse i to deltidsstillinger. Dersom du ønsker ansettelse i deltidsstilling ber vi om at du informerer oss om dette i søknaden.

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
Et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludere ansatte på alle nivå i strategiske beslutninger, fremme en uformell atmosfære og en flat organisasjonskultur.
Kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi.
Mulighet for faglig og kunstnerisk utvikling.
Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 17.510, kode 1013, kr 611.000-769.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.
Gunstig medlemskap på treningssenter og i bedriftsidrettslag.
Ansettelse i IA-bedrift som er opptatt av å redusere sykefraværet, øke andel ansatte med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere.
Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.
Som arbeidstaker i Norge vil du ha tilgang til et svært godt helsesystem og gode pensjoner, sjenerøs fødsels-/foreldrepermisjon og en konkurransedyktig lønn. Barnehageplass er garantert og rimelig, offentlig skole er gratis.
Relocation-program ved flytting til Norge, inkluderer bl.a støtte og språkkurs for partnere.

Generell informasjon
Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innlevert dokumentasjon på kunstnerisk produksjon og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling. Ved behov kan søkere bli bedt om å avholde en konsert på ca 30 minutter.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til professorstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Nærmere opplysninger
Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fagområde og aktuelle arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Morten Wensberg, tlf 51 83 40 76, epost morten.wensberg@uis.no Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Veronica Endresen, tlf 51 83 12 16, epost janne.v.endresen@uis.no.

Søknad
Søk stillingen elektronisk via “Søk her” på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring. Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
Relevante vitnemål og attester.
Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.
Inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
Inntil 15 arbeider som er sentrale i din kunstneriske produksjon.
Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav.
Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

STILLINGSBETENKNING

Fagområde

Fagområde for stillingen er fiolin, kammermusikk, orkesterrepertoar og strykeensembleledelse, med størst vekt på hovedinstrument fiolin.

Organisatorisk plassering
Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen er organisatorisk plassert ved Fakultet for uøvende kunstfag, Avdeling for klassisk musikk. Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider. Professor vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.

Aktuelle oppgaver
Professor skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet:

Utdanning:

Bidra til utvikling av hovedsakelig master- og doktorgradsprogram, men også studieprogram på lavere grads nivå, med høy faglig internasjonal kvalitet.
Videreutvikle og styrke utdanningsprogrammenes faglige omdømme gjennom å gi undervisning og veiledning av høy kvalitet, hovedsakelig på master- og doktorgradsnivå men også på lavere grads nivå.
Bidra i, og utvikle aktuelle etter- og videreutdanningstilbud.
Ivareta veilederansvar for doktorgradskandidater og postdoktorer.
Legge til rette for studentenes læring i tråd med studieprogrammenes læringsmål.
Drive pedagogisk utviklingsarbeid og læremiddelproduksjon.
Inngå i kontinuerlige kompetansehevingsprosesser knyttet til undervisning og veiledning.
Bidra ved utvikling av nye og fleksible undervisningsmetoder.
Gjennomføre studentevalueringer og drive kontinuerlig utvikling av utdanningenes kvalitet.
Delta aktivt i tiltak som skal sikre rekruttering til studiet.

Kunstnerisk utvikling, forskning og innovasjon:

Bidra til utvikling av fagmiljøet, herunder økt kunstnerisk utvikling og forskningsproduksjon.
Forske og drive kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
Initiere, skaffe ekstern finansiering til, lede og gjennomføre større forsknings- og kunstneriske utviklingsprosjekter.
Delta i og utvikle faglig fellesskap ved universitetet – programområder eller forskergrupper.
Bidra til nytenkning innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling.
Involvere studentene i entreprenørskapsaktiviteter og bidra til å utvikle deres entreprenørskapskompetanse.
Videreutvikle nasjonalt og internasjonalt fagsamarbeid.

Formidling og samfunnskontakt:

Formidle kunstnerisk virksomhet på norske og internasjonale arenaer.
Bidra i faglig anerkjente fora og arenaer, nasjonalt og internasjonalt.
Delta i fag- og samfunnsdebatten.
Bidra til utvikling av samarbeid med kultursektoren.
Bygge og ivareta et bredt nettverk med privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.
Administrasjon:

Delta i fagstrategisk arbeid og ved oppbygging av nye undervisningsemner/fagfelt.
Legge til rette for eksamen, delta ved sensur og evaluere doktorgradsprosjekter.
Delta, og gjerne lede sakkyndige komiteer og interne vurderingskomiteer.
Ivareta verv i nasjonale og internasjonale komiteer, samt i råd og utvalg ved UiS.
Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av avdelings- og fakultetsgrenser.

En årlig plan for det arbeidet som skal utføres settes opp etter samtale mellom avdelingsleder og professor, dette i samsvar med universitetets Retningslinjer for arbeidsplanlegging.

Kompetanseutvikling
UiS forventer at alle vitenskapelig ansatte driver kontinuerlig kompetanseheving av egen undervisnings- og forskningsvirksomhet.

Professor skal det første året delta på universitetets kollegabaserte veiledningsprogram, NyTi.

Professor som ikke kan dokumentere tilstrekkelig pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning må delta på universitetspedagogisk kurs innen to år fra tiltredelse.

Professor som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk må tilegne seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 (i samsvar med felles europeisk rammeverk for språk) innen en periode på to år fra tiltredelse.

 

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten