Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Universitetslektor i fagdidaktikk i musikk

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er et vikariat i 25 % stilling for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2021.

Stillingens fagområde er fagdidaktikk med vekt på allmenn musikkopplæring.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i de didaktiske fagene i musikkpedagogiske studier og i etter- og videreutdanning med hovedvekt på fagdidaktikk for allmenn musikkopplæring. Stillingen kan også bli tillagt ansvar for undervisning i ensembledidaktikk for sammensatte/blandede ensembler og eventuelt andre undervisningsoppgaver, avhengig av behov ved høgskolen og kvalifikasjonene til den som tilsettes.

Det forutsettes at den som tilsettes deltar i fagadministrative oppgaver og går aktivt inn i faglig samarbeide med kolleger. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamen.

Kvalifikasjoner
Søkere må dokumentere:

  • godkjent lærerutdanning og mastergrad i musikkpedagogikk eller tilsvarende utdanning
  • bred og relevant undervisningspraksis, med vekt på praksis fra musikkfaget i grunnskolen

Videre er det ønskelig med

  • pedagogisk og praktisk erfaring fra prosjektarbeid og tverrfaglig arbeid med musikk
  • relevant erfaring med forsknings- og/eller utviklingsarbeid ut over mastergradsnivå
  • undervisningserfaring fra høgre utdanning
  • Det som tilsettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og/eller engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere som ikke kan dokumentere en relevant høgskolepedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting bli pålagt å følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte innen en gitt tidsfrist (normalt 2 år).

I vurderingen av søkerne vil hovedvekten bli lagt på vurdering av den innsendte dokumentasjon av faglige og pedagogiske kvalifikasjoner. Søknad og dokumentasjon skal leveres digitalt. Eventuell dokumentasjon som ønskes levert i fysisk format må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige ansatte i faglige stillinger. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Brit Ågot Brøske på tlf. 915 87 176, epost brit.a.broske@nmh.no eller seniorrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905, e-post kjetil.solvik@nmh.no.

Søknad med vedlegg sendes digitalt via linken “søknad”.

Eventuelle fysiske vedlegg sendes til Norges musikkhøgskole, Postboks 5190 Majorstuen, 0302 Oslo.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten