Høgskolen i Innlandet

Hjemmeside: https://www.inn.no/

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Doktorgradsstipendiat i musikkpedagogikk

Ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, utlyses en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i musikkpedagogikk.

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet.

Stillingen er ledig fra 1.8.2018, og doktorgradsperioden er tre år. Stillingen vil bli tilknyttet Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Stipendiaten vil ha arbeidsplass på Hamar. En doktorgradsutdanning forutsetter aktiv deltakelse i et forskningsmiljø her (se «Om forskings- og utdanningsmiljøet» under).

Generelt om doktorgradsprogrammet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Det overordnede siktemålet for Høgskolen i Innlandets ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag er å bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og samtidig det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer, som kulturskoler. Lærerutdanning er en sentral profesjonsutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De integrerte lærerutdanningene – barnehagelærer-, grunnskolelærer- og faglærerutdanninger – danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet. Disse lærerutdanningene kjennetegnes av sterke relasjoner mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av tverrfaglige og flerfaglige dimensjoner på tvers av fag og disipliner.

Fag- og forskningsmiljøet som understøtter doktorgradsprogrammet med veiledning og forskerutdanningskurs består av en rekke professorer og førsteamanuenser innenfor de relevante fagområdene. I alt skal det være minst 15 stipendiater inne på programmet til enhver tid. Det er i dag over 30 stipendiater inne på programmet.

Mer informasjon om doktorgradsutdanningen kan hentes fra nettsiden http://www.inn.no/phdpl eller ved å kontakte leder for ph.d.-programmet, professor Lise Iversen Kulbrandstad, tel. 62 51 72 16 / 979 84 065, e-post: lise.kulbrandstad@inn.no

Kvalifikasjonskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

A. Lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i nordisk eller engelsk litteratur og/eller språk, allmenn litteraturvitenskap, lingvistikk, musikk, pedagogiske fag eller master i digital kommunikasjon og kultur

eller

B. Mastergrad (hovedfag) i pedagogiske fag eller fagdidaktikk (med fordypning i norsk, engelsk eller musikk), master i tilpasset opplæring eller master i kultur og språkfagenes didaktikk

For søkere til den utlyste stillingen i musikkpedagogikk er det kvalifikasjonskravene relatert til musikk som i hovedsak er gjeldende. Andre for stillingen relevante faglige bakgrunner vil imidlertid også kunne tas i betraktning. Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal veid gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering.

Søkere som ikke har lærerutdanning eller som har andre mastergrader (hovedfag) enn de som normalt er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, kan tas opp etter særskilt vurdering. Det samme kan gjelde søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

Om forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold

Stipendiaten skal tilknyttes det større prosjektet “The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state” (DYNAMUS), som er finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2018-2022. Dette prosjektets hovedformål er å utforske prosesser knyttet til kulturell inkludering/ekskludering og sosial (im)mobilitet innenfor den musikalske sosialiseringen og skoleringen av barn og unge i Norge i perioden etter andre verdenskrig. Dette gjøres med utgangspunkt i en teoretisk forståelse som blant annet innebærer at de dominerende smaksmønstrene i samfunnet har endret seg, fra å være finkulturbaserte til å omfatte et rikholdig utvalg av kulturelle og musikalske former (cultural omnivorousness), og at de øvre sosiale lagene i befolkningen tidvis overtar og opphøyer musikalske uttrykk som tidligere har blitt ansett som lavkulturelle (musical gentrification). Disse prosessene medfører nye former og muligheter for inkludering, ekskludering og mobilitet, også i utdanningssammenheng. Slike sosialt-musikalske prosesser utforskes på ulike lærings- og undervisningsarenaer. For den aktuelle stipendiatstillingen må kandidaten plassere seg inn under hovedprosjektets teoretiske rammer og antakelser, og med tilhørighet til Delprosjekt 1, som undersøker inkludering/ekskludering og mobilitet innenfor den medie-musikalske barnekulturen (se «Prosjektbeskrivelse og skjema for søknad om opptak» under).

Prosjektbeskrivelse og skjema for søknad om opptak

Innenfor beskrivelsen av forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold, må søkere til stipendiatstillingen utarbeide en prosjektbeskrivelse inkl. et forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil danne grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

Om forsknings- og utdanningsmiljøet i musikkpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

Forskningsmiljøet i musikk er stort og faglig solid, og teller for tiden ni seniorforskere og fem stipendiater innenfor forskergruppen “Kulturorientert musikkpedagogikk”. Gruppens felles satsningsområder omfatter blant annet forskning på musikalsk barne- og ungdomskultur og utforsking av det (ut)danningskontinuumet som utgjøres av ulike lærings- og undervisningsarenaer i musikk. Innenfor disse områdene har gruppens medlemmer bidratt til forskningsfeltet i en periode på over 30 år.

Det bredere fagmiljøet i musikkseksjonen bidrar aktivt inn i en rekke studier på alle nivåer, deriblant faglærerutdanning i musikk, Master i kultur- og språkfagenes didaktikk (der musikk er én av tre mulige spesialiseringer), ph.d-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag samt grunnskole- og barnehagelærerutdanninger.

Tilsettingsforhold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med funksjonshemminger og personer med innvandrerbakgrunn. Den som blir tilsatt, må rette seg etter instruksen som gjelder for stillingen, den interne styringsordningen i institusjonen og ellers de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Arbeidsbetingelser

Stipendiattilsettingen vil gjelde for tre år. Stipendiatstillinger lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1017, lønnsramme 20, alt. 8, lønnstrinn 50, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Ltr. 50 utgjør for tiden kr. 436.900 brutto pr. år. For særlig kvalifiserte søkere kan kode 1378 benyttes. Gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring er inkludert. Det trekkes pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad med cv legges inn elektronisk via høgskolens hjemmeside www.inn.no/ledigstilling og søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no via «Søk stilling»-knappen på denne siden. Det er et eget felt i skjemaet der søknadsbrev legges inn, der kandidaten opplyser tema for prosjektet og beskriver motivasjon, spesifikk bakgrunn og potensiale for stillingen. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet.

Vi ber også om at følgende legges ved:
Prosjektbeskrivelse
Skjema for søknad om opptak (se under)
Vitnemål og attester
Publikasjonsliste
Inntil fem faglige arbeider som ønskes vurdert
Evt. annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dette lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

Nærmere informasjon om prosjektet og stipendiatstillingen, inkludert en mer detaljert stillingsbetenkning, kan fås ved henvendelse til professor Sidsel Karlsen, tlf. +47 62 51 76 88 / 476 63 970, e-post: sidsel.karlsen@inn.no.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten