Oslo Filharmonien

Hjemmeside: http://www.ofo.no/

Podieinspisient/ Notebibliotekar

Arbeidsoppgaver

Podiet:

Podieinspisientene har ansvaret for rigging av podiet før, under og etter prøver og konserter, hjemme i Oslo Konserthus og på turnéer. Den ansvarlige inspisienten følger prøver og konserter og er den som leder den praktiske gjennomføringen av disse. I tillegg kommer praktiske forberedelser i forbindelse med turneer og konserter utenfor Oslo Konserthus. Inspisientene jobber tett på orkesterets musikere. De har ansvar for orkesterets podie- og turnéutstyr og må kunne utføre noe enkelt vedlikehold.

Notebiblioteket:

Notebibliotekarene håndterer orkesterets notemateriale og sørger for innkjøp, leie og klargjøring av orkesterstemmer og partiturer. Notebibliotekarene samarbeider med den kunstneriske planavdelingen og dirigent om ulike versjoner og utgaver og har kontakt med forlag om anskaffelse og rettigheter. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være å redigere og skrive noter, både fysisk og digitalt, kontrollere og skrive strøk i strykernoter, kopiere og distribuere øvestemmer til musikere, samt etterarbeid, herunder registrering og arkivering av noter og retur av leiemateriale.

Kompetansekrav/egenskaper
– Musikkutdanning
– Kjennskap til orkesterlitteraturen
– Erfaring fra konsertproduksjon
– Evne til å arbeide selvstendig og ha et øye for detaljer
– En profesjonell innstilling og forståelse av hvordan et profesjonelt symfoniorkester fungerer.
– Arbeidet medfører i noen grad fysisk tungt arbeid
– Gode samarbeidsevner
– Evne til stresshåndtering
– Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Arbeidstid varierer og følger orkesterets tjeneste, og kveldsarbeid må påregnes.

Den som ansettes inngår i orkesteravdelingen sammen med en heltids podieinspisient, en heltids notebibliotekar og to kombinerte stillinger som notebibliotekar/regissør og regissør/produksjonskoordinator.

Søknad: roger.olstad@ofo.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Roger Olstad , orkestersjef, på e-post eller telefon 45 23 44 10