Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til på Majorstua og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Postdoktorstilling

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en åremålsstilling for en periode på 3 år fra 1. august 2018.

Stillingens fagområde er i utgangspunktet åpent, så lenge det er relevant for det aktuelle prosjektet, men det er i utgangspunktet mest aktuelt med fagbakgrunn innen kultursosiologi, musikkvitenskap, musikkpedagogikk, kulturstudier eller profesjonsstudier.

Stillingen er opprettet i et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og musikkutdanningene ved UiT, NTNU, UiB, UiS og UiA, med sikte på å arbeide med analyser av endringer i musikklivet og hvilke konsekvenser disse kan ha for framtidas arbeidsmarked for kandidater fra utøvende og skapende musikkutdanning.

Stillingen vil være knyttet til Norges musikkhøgskoles Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM), og forventes å ha et godt samarbeid med de andre forskningsmiljøene ved høyskolen.

Bakgrunn for stillingen

Endringsprosesser i samfunnslivet generelt og musikklivet spesielt reiser spørsmål om hva slags arbeidsmarked som venter dem som velger å ta musikkutdanning. Gjennomgripende samfunnsendringer knyttet til digitalisering medfører omveltninger i musikklivet. Digital teknologi åpner for at musikk kan produseres, distribueres og konsumeres på nye måter. Likeledes betyr globaliseringen at verden blir mindre, og at musikere kan finne samarbeidspartnere og publikum helt andre steder i verden.

Etablerte strukturer i musikklivet utfordres også av at tradisjonelle skillelinjer mellom høykultur og lavkultur, finkultur og populærkultur omdefineres. Mens det for noen tiår tilbake var relativt enkelt å peke på hvilke musikksjangre som hadde høy samfunnsmessig status, er dette blitt et langt mer komplisert landskap i dag. Skillelinjene mellom høy og lav status går i dag like gjerne innad i sjangre som mellom sjangre.

Siden 1990-tallet har det vært sterk vekst i den norske kunstnerbefolkningen, og musikere utgjør i denne sammenhengen den største kunstnergruppen. Veksten i antall musikere skyldes i høy grad at mulighetene for å utdanne seg innen musikk har økt ved utdanningsinstitusjoner både innenlands og utenlands. Veksten av nye rekrutter har også betydd at den arbeidshverdagen som venter studentene etter endt utdanning har endret seg. Andelen som ender opp i faste stillinger som musikere er redusert, og behovet for å sette sammen en yrkestilværelse basert på kortere engasjementer, frilansoppdrag og egen-initierte prosjekter, samt innenfor ulike opplærings- og utdanningsinstitusjoner, har økt.

Fra årtusenskiftet har det i økende grad blitt uttrykt politiske forventninger om at kunstnere, heriblant musikere, skal kunne livnære seg og bidra til økonomisk verdiskaping gjennom entreprenørskap basert på sin kunstneriske virksomhet. Det er behov for forskningsmessig kunnskap om hva ulike endringsprosesser betyr for dagens og morgendagens musikkarbeidsmarked. På den ene siden representerer endringsprosessene vilkår som setter rammer for hvordan ulike yrkesroller innen musikklivet kan utøves. På den andre siden representerer endringsprosessene muligheter for å definere og omdefinere de samme yrkesrollene. Post.doc-prosjektet skal gi ny innsikt i de strukturer, roller og muligheter som gjør seg gjeldende i et profesjonelt musikkliv i endring.

Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse med plan for gjennomføring av forskningsarbeidet og for publisering og formidling av resultater. Noe kontakt med fagmiljøene ved de ulike institusjonene underveis i prosjektet må påregnes.

Kvalifikasjoner

For tilsetting kreves doktorgrad i relevant fagområde for oppgaven, så som sosiologi, musikkvitenskap, musikkpedagogikk, kulturstudier eller profesjonsstudier. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

— Prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans for prosjektet.
– Søkernes publikasjoner og faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
– Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
– Gode samarbeidsevner og evne til å videreutvikle og spre kunnskap

Om søknaden
Søknaden sendes elektronisk og skal inneholde:
– Søknadsbrev
– CV
– Publikasjonsliste
– Gyldige kopier av vitnemål og attester
– Prosjektbeskrivelse inkludert fremdriftsplan (maks 10 sider). Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.
– Eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen. (Kan evt. oversendes i papirform, da i fire eksemplarer.)

Søknaden kan utformes på et skandinavisk språk eller engelsk, men det er en fordel at søkeren behersker et skandinavisk språk ettersom forskningen skal gjennomføres i en norsk utdanningskontekst.

Søkernes kvalifikasjoner vil bli vurdert av en bedømmelseskomite. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Kriterier for tilsetting i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.06, med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler, 6-4, sjette ledd.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA- bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til CERM-leder, professor Siw Graabræk Nielsen, telefon 984 26 955, epost siw.g.nielsen@nmh.no eller seniorrådgiver Kjetil Solvik, telefon 957 21 905, epost kjetil.solvik@nmh.no.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten